วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒ : ภาคเหนือ เพื่อให้ครูภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมได้เสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาและนำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป ในงานมีบรรยายเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ บรรยายเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต บรรยายเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา และบรรยายเรื่อง “ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและการสื่อสาร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์
การอบรมฯ ครั้งนี้ จัดเมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓ แล้ว และได้รับความสนใจจากครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคเหนือจำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมการอบรมฯ ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนั้นมาให้บริการสู่สังคมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น อันจะทำให้สังคมไทยได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่มีความเที่ยงเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต เป็นการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยให้นำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไปดูข่าวทั้งหมด