วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทวิบุญ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ต้อนรับและแนะนำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทวิบุญ


การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระตุ้น ปลูกฝังและให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ ให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ไม่ตกเป็นทาสของความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย มุ่งหวังให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยผู้เข้าร่วมได้แบ่งกลุ่มเพื่อเข้าฐานการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักและจุลินทรีย์ เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน และเรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นอกจากนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภายังได้มอบหนังสือให้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทวิบุญ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ และห้องเรียนนอกกรอบ กับ กศน.อำเภอบางบ่อ ไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาด้วยดูข่าวทั้งหมด