วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” ภาคใต้

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผลการประกวดมีดังนี้


รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นสองพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กชายกรกฏ บุญรัศมี โรงเรียนวัดม่วงค่อม จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงสุทธิดา ช่วยสกุล โรงเรียนบ้านวังพา จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ (แปดพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กชายโสภณวิชญ์ ด้วงไข่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จังหวัดพัทลุง
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ (สามพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงจุฑามาศ ขาวเรือง โรงเรียนวัดเทพชุมนุม จังหวัดสงขลา
เด็กหญิงฐาณิชญาณ์ รักษาแก้ว โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา
เด็กชายฐิติพงศ์ นวลศรี โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กชายตรีวิทย์ พุทธละออง โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จังหวัดสงขลา
เด็กชายธนโชติ จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
เด็กชายธีรพัฒน์ อินทร์ฤดี โรงเรียนปทุมานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กชายภัคพล ณ สงคราม โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง จังหวัดสงขลา


การประกวดดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะเข้ารับรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ซึ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแคทลียา โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯดูข่าวทั้งหมด