วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
การประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (รอบสุดท้าย)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (รอบสุดท้าย) ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้น ณ ห้องกรุงศรี ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) ที่ผ่านการคัดเลือก (รอบแรก) จำนวน ๑๐ คน ผลการประกวดมีดังนี้


รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นสองพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงศุปรีชญา อุ่มลำยอง โรงเรียนอาษาวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงวรวรรณ ตรีเวก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ (แปดพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายณัฐพล เพิ่มพูล โรงเรียนวัดฤๅไชย (ฤๅไชยศึกษาคาร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ (สามพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
เด็กหญิงณกมล หนูทองดี โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา ก้อนสินธ์ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงธิติมา กลิ่นสังข์ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงนริศรา เอนกทรัพย์ โรงเรียนวัดม่วงแค กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงปภาดา ภู่ประเสริฐ โรงเรียนวัดบ้านพริก จังหวัดนครนายก
เด็กหญิงรัตนประภา พึ่งพระรัตนตรัย โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร
เด็กหญิงวิลาสินี มุ่งตุ้มกลาง โรงเรียนดำรงค์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


การประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะเข้ารับรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแคทลียา โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานครดูข่าวทั้งหมด