วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรม “การใช้งานระบบศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์” ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๒ นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรม “การใช้งานระบบศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เรียนรู้การใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลหรือการใช้งานระบบ ซึ่งคณะผู้จัดทำจะนำไปปรับปรุงหรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป โดยมีคณะผู้จัดทำระบบจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคให้การอบรม
การให้บริการระบบศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์ จะเปิดให้ประชาชนค้นคว้าข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเบื้องต้นในระบบได้นำข้อมูลศัพท์บัญญัติวิชาการจำนวน ๑๕ สาขา ได้แก่ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ศัพท์วิทยาศาสตร์ ศัพท์พลังงาน (เธอร์โมไดนามิกส์) ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ศัพท์ยานยนต์และเครื่องยนต์ ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ศัพท์นิติศาสตร์ ศัพท์ภูมิศาสตร์ ศัพท์ประกันภัย ศัพท์สังคมวิทยา ศัพท์ภาษาศาสตร์ทั่วไป ศัพท์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ศัพท์ศิลปะ ศัพท์วรรณกรรม และศัพท์สถาปัตยกรรม ทดลองให้บริการผ่านระบบออนไลน์ก่อน หากระบบนี้เป็นที่สนใจและมีผู้เข้าใช้งานมากขึ้น ในอนาคตสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะนำข้อมูลศัพท์บัญญัติสาขาวิชาอื่นเพิ่มเติมลงในฐานข้อมูลศัพท์บัญญัติเพื่อให้บริการต่อไปดูข่าวทั้งหมด