วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม และฟังการบรรยายเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ พื้นที่ทางวัฒนธรรมวัดมัชฌิมวิทยาราม จังหวัดขอนแก่น วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาคดูข่าวทั้งหมด