วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องนานา ๑ โรงแรมเฮือนนานา จังหวัดแพร่ และฟังการบรรยายเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคแพร่ ณ พื้นที่ทางวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ, หอศาสตราแสนเมืองฮอม, ศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง, คุ้มเจ้าหลวง, คุ้มวงศ์บุรี, วัดพระบาทมิ่งเมือง, และวัดพระหลวง (ธาตุเนิ้ง)
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาคดูข่าวทั้งหมด