วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น “ภาษาไทยในกระแส ๔.๐”


รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น “ภาษาไทยในกระแส ๔.๐”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแคทลียา  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่


รายชื่อ


๑.จ.ส.ต.ณรงค์เดช  บุญโกศล
๒.ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร
๓.เด็กหญิงเหมือนฝัน  อาเกอี
๔.นางกังสดาล  ธนธรรม
๕.นางคนึง  มรรคธีรานุวัฒน์
๖.นางชนิดา  น้อยไม้
๗.นางฑิตฐิตา  นาคเกษม
๘.นางณัฐนันท์  คำภา
๙.นางนงพรรณ  ยศสมศักดิ์
๑๐.นางนัยนา  วราอัศวปติ
๑๑.นางปราณี  ศรีเพชร
๑๒.นางปิยจิตร  สังข์พานิช
๑๓.นางพรรณี  จันทร์ณรงค์
๑๔.นางพวงรัตน์  สองเมือง
๑๕.นางเพ็ญพรรณ  แซ่ผ้าง
๑๖.นางภษพอน   ประภา
๑๗.นางวาสนา  โปร่งจิต
๑๘.นางศศิพรรณ  ศรีพรหมไชย
๑๙.นางสลิลโรจน์  โชติลภัส
๒๐.นางสาวกมลวรรณ  อิสสระกุล
๒๑.นางสาวกฤติกา  ผลเกิด
๒๒.นางสาวกัญญวรรณ  สุขสิน
๒๓.นางสาวเกวลี  ครินชัย
๒๔.นางสาวขวัญใจ  เลิศฤทธิ์วิมานแมน
๒๕.นางสาวจริญญา  จินดาพงษ์
๒๖.นางสาวจาระไน  สิทธิบูรณะ
๒๗.นางสาวจินตนา  แปบดิบ
๒๘.นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณมณี
๒๙.นางสาวจุฑามาศ  อัครวงศ์วิศิษฎ์
๓๐.นางสาวฉอ้อน  งามเลิศไพจิตร
๓๑.นางสาวชนานันท์  ยวงเดชกล้า
๓๒.นางสาวชลธิชา  สุดมุข
๓๓.นางสาวฑิฆัมพร  สิริโสภากูล
๓๔.นางสาวณัฏฐา  สุวรรณสำลี
๓๕.นางสาวทอฝัน  เมธีปฏิภาน
๓๖.นางสาวธนิดา  พิมทะโนทัย
๓๗.นางสาวธรา  ปาละนันทน์
๓๘.นางสาวธิติมา  พูลสุขกล่ำ
๓๙.นางสาวนภารัตน์  ผิวพรรณ
๔๐.นางสาวนิภาพรรณ  ธาราสันติสุข
๔๑.นางสาวปฐมชนก  ภูทิพย์
๔๒.นางสาวปณิชา  เพ็ชรน้อย
๔๓.นางสาวปัณณวรรณ  วาจางาม
๔๔.นางสาวผุสดี  พูลสุขกล่ำ
๔๕.นางสาวพัชรา  ทองศรี
๔๖.นางสาวภัคชนัญ  ศรีจ๊ะ
๔๗.นางสาวยุพิน  แบนไทย
๔๘.นางสาวเยาวภา  มูลเจริญ
๔๙.นางสาวรสริน  ดิษฐบรรจง
๕๐.นางสาวราตรี  แจ่มนิยม
๕๑.นางสาวรุ่งทิพย์  นีรชรานุสรณ์
๕๒.นางสาวรุ่งนภา  อินทา
๕๓.นางสาวลักขณา  เขียวแก้ว
๕๔.นางสาววรัญญา  ยิ่งยงศักดิ์
๕๕.นางสาววิไลภรณ์  จงกลวัฒนา
๕๖.นางสาวศิรินันท์  บุญศิริ
๕๗.นางสาวศิริวัลย์  วรรณศิริกุล
๕๘.นางสาวศุภมน  อาภานันท์
๕๙.นางสาวศุภารัตน์  กระแจะจันทร์
๖๐.นางสาวสินีนาฏ  พูลสุขกล่ำ
๖๑.นางสาวสิริมาศ  แก้วกันทา
๖๒.นางสาวสุภญา  เต็มบุญศักดิ์
๖๓.นางสาวสุวรรณา  วัฒนไกร
๖๔.นางสาวสุวิมล  เชื้อชาญวงศ์
๖๕.นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่ลี้
๖๖.นางสาวอรสา  เกียรติอนันต์ชัย
๖๗.นางสุจันทรา  ดีสวัสดิ์
๖๘.นางสุทธิรักษ์  บูรพาศิริวัฒน์
๖๙.นางอนัญญา  พรหมชนะ
๗๐.นายกฤษฎา  บุณยสมิต
๗๑.นายกฤษดา  ศิริเทศ
๗๒.นายเจตพงศ์  วัชระอุดมปัญญา
๗๓.นายชาติชัย  นันท์ธราธร
๗๔.นายชานนท์  ทรัพย์เอนก
๗๕.นายชูชัย  ลาภรุ่งเรือง
๗๖.นายฐิติวงศ์  แทบทับ
๗๗.นายณฏฐวรรธน์  กวิตารัตน์
๗๘.นายณัฐพงศ์  จันทนะศิริ
๗๙.นายถนอม  กุลเจริญสินชล
๘๐.นายทรงพล  จันทร์เพชร
๘๑.นายทรงฤทธิ์  ฉิมโหมด
๘๒.นายเทวา  ชื่นชู
๘๓.นายธนะชาต  สกุลธนาดี
๘๔.นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
๘๕.นายนพสิทธิ์  วิมลพุฒิศักดิ์
๘๖.นายนรชัย  ภักดีศุภผล
๘๗.นายนัทธวัธน์  โยธา
๘๘.นายนิพัทธ์  นะระโต
๘๙.นายประสพโชค  อ่อนกอ
๙๐.นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์
๙๑.นายพลพิบูล  เพ็งแจ่ม
๙๒.นายภพ  สวัสดี
๙๓.นายภวัต  แซ่โง้ว
๙๔.นายภิเษก  ทองอรุณศรี
๙๕.นายภูมิภัทร  พันธ์ทองหลาง
๙๖.นายภูริทัต  หงษ์วิวัฒน์
๙๗.นายภูรีภัทร  ภัทรสุขดำรงกุล
๙๘.นายไมตรี  กฤตยาวุฒิ
๙๙.นายโยธิน  นิลคช
๑๐๐.นายรัฐพล  หนันกระโทก
๑๐๑.นายรัตนพล  ชื่นค้า
๑๐๒.นายวรกิตติ์  ศิริบรรจงศักดิ์
๑๐๓.นายวราพล  นามหลู่
๑๐๔.นายวัชเรศ  ฉุนหอม
๑๐๕.นายวารินทร์  โสภารักษ์
๑๐๖.นายวิชัย  จิรนันท์
๑๐๗.นายวิโรจน์  โคตะขุน
๑๐๘.นายวุฒิชัย  จำปาหวาย
๑๐๙.นายศราวุธ  หล่อดี
๑๑๐.นายศักดิ์ชัย  สาดแสงจันทร์
๑๑๑.นายสมโภช  โหราพงศ์
๑๑๒.นายสรธร เขื่อนแก้ว
๑๑๓.นายสรายุทธ  บุพโต
๑๑๔.นายสายนต์  ดีสวัสดิ์
๑๑๕.นายสิปปกร  เวียงวิเศษ
๑๑๖.นายสุภาส  ลาภเกรียงไกร
๑๑๗.นายเสกสันต์  ผลวัฒนะ
๑๑๘.นายเสริม  สุนทรานันท์
๑๑๙.นายอนนท์  ประสงค์มณี
๑๒๐.นายอรรถวิทย์  รอดเจริญ
๑๒๑.นายเอก  สิทธิพันธุ์
๑๒๒.นายเอกพล  กันทอง
๑๒๓.ผศ. ดร.นักรบ  นาคสุวรรณ
๑๒๔.ผศ. ดร.รจิต  วัฒนสินธุ์
๑๒๕.ผศ. ดร.วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ
๑๒๖.ผศ. ว่าที่ ร.อ. ดร.ภาณุวัฒน์  พวงมาลี
๑๒๗.ผศ.สมพร  เจนนภา
๑๒๘.รศ. ดร.ชลธิชา  บำรุงรักษ์
๑๒๙.รศ. ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ
๑๓๐.รศ. ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งคำ
๑๓๑.รศ. ดร.สมศักดิ์  คงเที่ยง
๑๓๒.รศ.กรรณิการ์  วิมลเกษม
๑๓๓.รศ.วิจิตรา  อุปการนิติเกษตร
๑๓๔.ว่าที่ ร.ต. สมเกียรติ  แสงอรุณเฉลิมสุข
๑๓๕.ว่าที่ ร.ต. สายชล  อุณหบุตร
๑๓๖.ศ. พล.อ.ต. ดร.แก้ว  สงขาว
๑๓๗.ศ.จำนงค์  ทองประเสริฐ
๑๓๘.ศ.ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์
๑๓๙.ศ.แสวง  บุญเฉลิมวิภาส
๑๔๐.อาจารย์ ดร.จีรภัทร  อาดนารี
๑๔๑.อาจารย์ ดร.ปรีชา  ธนะวิบูลย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานวันภาษาไทย-62.PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด