วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพร้อมมอบนโยบาย

วันนี้ (๒๓ ส.ค. ๖๒) เวลา ๙.๐๐ น. นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพร้อมมอบนโยบาย โดยมี ศ. นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา ศ. ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ ประธานและเลขานุการสำนักทั้ง 3 สำนัก พร้อมด้วยนางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยให้แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจและภารกิจหลักของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ การส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น รวมถึงการเสนอแนะความเห็นในเรื่องที่ประโยชน์แก่รัฐบาล และบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล ๔ ปี ทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับและดูแลสำนักงานราชบัณฑิตยสภายินดีที่จะช่วยสนับสนุน ประสานและผลักดันงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในทุกด้านดูข่าวทั้งหมด