ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาขาวิชาสัตววิทยาและสัตวศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการศึกษาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๒๒)

- ปริญญาโท สาขาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๕)

- ปริญญาเอก สาขา Zoology, Kyoto University, Kyoto, Japan (พ.ศ.๒๕๓๑)

- ประกาศนียบัตร Conservation on Biological Diversity, University of Illinois at Chicago,

Chicago, USA (พ.ศ. ๒๕๓๙)

ประวัติการทำงานวิชาการ

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ชื่อหน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- ตำแหน่ง คณะกรรมการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)

- บรรณาธิการวารสารวิจัย Tropical Natural History (พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สองสมัย พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๘)

- ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ชื่อหน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๙–ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

- ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่องของอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพจำนวน ๒๐๗ เรื่อง (จากการวิจัยทางอนุกรมวิธานจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ค้นพบหอยทากบกในประเทศไทยมากกว่า ๗๐๐ สปีชีส์ เป็นสปีชีส์ใหม่ถึงเกือบ ๓๐๐ สปีชีส์ ไส้เดือนดินเกือบ ๑๐๐ สปีชีส์ เป็นสปีชีส์ใหม่ถึง ๕๑ สปีชีส์ กิ้งกือเกือบ ๒๐๐ สปีชีส์ เป็นสปีชีส์ใหม่ถึงเกือบ ๑๒๐ สปีชีส์ ตะขาบ ๔๗ สปีชีส์ เป็นสปีชีส์ใหม่ ๓ สปีชีส์ ปลิงน้ำจืด ๗ สปีชีส์ เป็นสปีชีส์ใหม่ ๓ สปีชีส์

- เขียนหนังสือ

๑. หอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) (พ.ศ. ๒๕๖๑)

๒. SNAIL8 จากงานวิจัยพื้นฐานสู่เครื่องสำอางไทยมาตรฐานระดับโลก ใน: วิจัยไม่ขึ้นหิ้ง โดยมูลนิธิ บัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐)

ผลงานวิชาชีพ

- นำผลงานอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาพื้นฐานไปสู่ Translation research ไปสู่การจัดตั้ง spin-off company of Chulalongkorn University ที่ชื่อ SIAM SNAIL สร้างผลิตภัณฑ์ SNAIL8

ความเชี่ยวชาญ

- อนุกรมวิธาน ซิสเทมาติกส์และวิวัฒนาการของหอยทาก ไส้เดือนดิน กิ้งกือ ตะขาบ ปลิงน้ำจืด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๖

- มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๕๑