ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สาขาวิชาอายุรแพทย์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

กรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคราวประชุมคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรรมศัพท์แพทยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๒)

- วท.ม. (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๑)

- Ph.D. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๑)

- ประกาศนียบัตร - European Diploma of Intensive Care Medicine (พ.ศ. ๒๕๕๖)

- Clinical Fellowship Training in Critical Care Medicine, Multidisciplinary Critical Care Training Program, Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania, USA.

(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔)

- CRISMA Research Fellowship Training in Critical Care Nephrology, Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania, USA. (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)

- รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- ตำแหน่งนายแพทย์ระดับ ๕ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

- ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ A๕ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๐)

- ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ A๔ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

- ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ A๓ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

- หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

- รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

- บรรณาธิการหนังสือ ๕ เล่ม

- บทความใน (Thai Textbook) ๔๐ เรื่อง, (International Textbook) ๘ เรื่อง

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor จำนวน ๖๐ บทความ

- การถูกนำไปอ้างอิง (citation) จำนวน ๗๓๖ ครั้ง ข้อมูลจาก SCOPUS วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ h-index = ๑๓

ผลงานวิชาชีพ

- Subject Editor ของวารสาร Nephrology (Carlton) จนถึงปัจจุบัน

- Associate Editor ของวารสาร Case Report in Acute Medicine จนถึงปัจจุบัน

- Member ของ the 18th Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) International Consensus Conference, Detection and Management of AKI in Developing World, วันที่ ๒๗-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙, เมืองไฮเดอรัด ประเทศอินเดีย

- Steering Committee ของ Kidney Disease Improving Global Outcome, Controversies Conference of AKI, วันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เมืองโรม ประเทศอิตาลี

ความเชี่ยวชาญ

ด้านเวชบำบัดวิกฤต โรคไต โรคไตในเขตร้อน

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัลนักวิจัยดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๒)

- รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง ระบาดวิทยาของภาวะไตวายเฉียบพลันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รางวัลที่ ๓) จาก International Society of Nephrology งานประชุมวิชาการ World Congress Nephrology เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. ๒๕๖๒)

- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง The effect of polymyxin B hemoperfusion on modulation of human leukocyte antigen DR in severe sepsis patients ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๒)

- รางวัลผลงานวิจัย Best Abstract Award เรื่อง “Fluid overload as a predictor of major adverse kidney event ๒๘”งานประชุมวิชาการ "2nd Asia Pacific AKI CRRT" วันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ Taipei Marriot Hotel, เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน (พ.ศ. ๒๕๖๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก