ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑), มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๕)

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๗)

- ปริญญาโท Master of Science Oral Medicine, University of London, London, United Kingdom, 1987

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก), มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๕)

- ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (สาขาวิทยาการ วินิจฉัยโรคช่องปาก), ทันตแพทยสภา (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๕)

- คณะทำงานปฏิรูปการศึกษาขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในคณะกรรมาธิการ การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- รองเลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๓)

- เลขาธิการองค์การผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๖)

ประวัติการทำงานบริหาร

- คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓)

ผลงานทางวิชาการ

- Buajeeb W, Kraivaphan P, Amorn C, Triratana T. Frequency of micronucleated exfoliated cells in oral lichen planus. Mutat Res 2007;627(2):191-6.

- Rahman R, Poomsawat S, Juengsomjit R, Buajeeb W, Overexpression of Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein-1 (LMP-1) in oral squamous cell carcinoma. BMC Oral Health. 2019;19(1):142. doi: 10.1186/s12903-019-0832-3.

- วรานันท์ บัวจีบ. การวินิจฉัยและการรักษาแผลและตุ่มพองในช่องปาก Diagnosis and Treatment of Oral Ulcerative and Vesiculobullous Lesions. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด;๒๕๕๙. หน้า ๑-๑๗๐ ผลงานวิชาชีพ

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรไทยทางทันตกรรม: ยาสีฟันพริกพราน และน้ำยาบ้วนปากพริกพรานที่ได้จดแจ้งผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผู้ประดิษฐ์: ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ, ศ. ดร. ภญ.วีณา จิรัญฉริยากูล, ผศ. ดร. ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย

ความเชี่ยวชาญ

สาขาทันตแพทยศาสตร์, สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประเภททั่วไป จากสภาวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

- IADR/Colgate Research in Prevention Award 79th IADR General Session, Chiba, Japan 2001

- ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทบริหาร

- ศิษย์เก่าดีเด่นในโครงการ ๕๐ ศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๒

- ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๒

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์

- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๕๓

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๔๘