ชื่อ ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ประเภทวิชาเทคโนโลยี สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

- ปริญญาโท สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๒)

- ปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๘)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- นักวิจัย ๑ (PG๑๖) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑)

- นักวิจัย ๒ (PG๑๗) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๘)

- นักวิจัย ๓ (PG๑๙) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- เลขาธิการ สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)

- กรรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐)

- คณะทำงานทางด้านเทคนิค การจัดทำแผนที่นำวิจัยและพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยี ฉบับแผน ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔, สวทน. (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙)

- ประธานอนุกรรรมการเทคนิค โครงการฉลากนาโน (NanoQ) สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

- หัวหน้าห้องปฎิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมพอสิท (PG๑๘) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘)

- ผู้อำนวยการหน่วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม (PG๒๐) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)

- ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย (PG๒๐) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

- Chaiwichian S, Wetchakun K, Phanichphant S, Kangwansupamonkon W, Wetchakun N. The effect of iron doping on the photocatalytic activity of a bi2wo6–bivo4 composite. RSC Adv. 2016; 6: 54060-68.

- Kangwansupamonkon W, Klaikaew N, Kiatkamjornwong S. Green Synthesis of Titanium dioxide/acrylamide-based hydrogel composite, self degradation and environmental applications. Euro Polym J. 2018, 107: 118-131.

- Knijnenburg JTN, Laohhasurayotin K, Khemthong P, Kangwansupamonkon W. Structure, dissolution, and plant uptake of ferrous/zinc phosphates. Chemosphere. 2019, 223: 310-318.

ผลงานวิชาชีพ

พจนานุกรมศัพท์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ความเชี่ยวชาญ

พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก วัสดุศาสตร์ วัสดุนาโน

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัล The ScienceDirect Top 25 Hottest Articles in Materials Science (April to June 2014), จากสำนักพิมพ์ Elsevier, ชื่อผลงาน Highly efficient visible-light-induced photocatalytic activity of Bi2WO6/BiVO4 heterojunction photocatalysts. Materials Research Bulletin, 2014, 54: 28-33., (พ.ศ. ๒๕๕๘)

- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ, จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ชื่อผลงาน Toxicological evaluation of silver nanoparticles containing fabrics, (พ.ศ. ๒๕๕๘)

- รางวัลเกียรติยศ Excellent Achievement Award, จากงาน International Exhibition of Inventions ครั้งที่ ๔๖ ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ชื่อผลงาน Controlled release fertilizer by coating with biodegradable nanocomposite polymer film, (พ.ศ. ๒๕๖๑)

- รางวัลเหรียญทอง Gold Medal Award, จากงาน International Exhibition of Inventions ครั้งที่ ๔๖ ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ชื่อผลงาน Conversion of polystyrene foam waste to a high performance oil and organic solvent adsorbent, (พ.ศ. ๒๕๖๑)