ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี ประเภทวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๐)

- ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๔) Dr. de L'INPT (Chem.Eng.), INPT, Toulouse, France, 2001

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๕-

๒๕๖๑)

ผลงานวิชาการ

- บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน ๗๓ เรื่อง

- หนังสือ/ตำรา (ภาษาไทย) ๒ เล่ม

- หนังสือ/ตำรา (ภาษาอังกฤษ) ๑ บท

ความเชี่ยวชาญ

- ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า

- การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๘