ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๔)

- ปริญญาโท วท.ม. (พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๗)

- ปริญญาเอก Ph.D. (Agronomy), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (พ.ศ. ๒๕๒๒)

ประวัติการทำงานวิชาการ/วิชาชีพ (ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

- อาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๖)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๙)

- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร (พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๔)

- ศาสตราจารย์ระดับ ๑๐ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร (พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๓)

- ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๘)

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

- รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร (พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑)

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตร (พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๗)

- หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

(พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๗)

- รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๗)

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙)

- รองคณบดี คณะเกษตร (พ.ศ. ๒๕๓๙)

- กรรมการบริหารสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๕)

- กรรมการบริหาร The Society for the Advancement of Breeding Research in Asia and Oceania

(SABRAO) ซึ่งเป็นสมาคมนานาชาติด้านการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ในทวีป

เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๘)

- สมาชิกผู้ก่อตั้ง บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕)

- ผู้แทนประเทศไทยในโครงการ Enhancement of Genetic Diversity in Food, Pulses, and Oil

Crops and Establishment of Mutant Germplasm Network. ได้รับการสนับสนุนจาก International

Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, Austria (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘)

- ที่ปรึกษาสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน)

- อุปนายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔)

- First Vice-President of SABRAO (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓)

- President of SABRAO (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)

- ที่ปรึกษาสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)

- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓)

ผลงานวิชาการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ มีผลงานที่สามารถสืบค้นได้จาก ฐานข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://kukr.lib.ku.ac.th จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๕๕๓ รายการ เป็นผลงานภาษาไทย ๒๙๔ รายการ ภาษาอังกฤษ ๒๔๙ รายการ ในจำนวนนี้ เป็นการเรียบเรียงตำราภาษาไทย ๖ เล่ม หนังสือภาษาไทยและอังกฤษ ๕ เล่ม ตีพิมพ์ในวารสารไทย ๖๙ เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ๑๗๖ เรื่อง ซึ่งจากฐานข้อมูลการตีพิมพ์นานาชาติ จนถึงสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ได้รับการอ้างอิงทั้งสิ้น ๑๕๑ เรื่อง อ้างอิงรวม ๑,๗๘๘ ครั้ง (เฉลี่ยประมาณ ๑๒ ครั้งต่อเรื่อง) มี h-index = ๒๒ และมีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ ๒๐ ชิ้น

ผลงานวิชาการ

- ที่สำคัญคือ พันธุ์พืช ๑๗ พันธุ์ ที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้แก่ ถั่วเขียวพันธุ์ กำแพงแสน ๑ และ กำแพงแสน ๒ ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML1 ถึง KUML5 สบู่ดำประดับ กำแพงแสน ๑ ถึง กำแพงแสน ๖ สบู่ดำดอกตัวผู้เป็นหมัน KUJLms1 สบู่ดำต้นเตี้ย KUJL26 สบู่ดำลูกผสมสุชาติ ๑ สบู่ดำสารพิษต่ำสุชาติ ๒

ความเชี่ยวชาญ

- เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

เกียรติคุณที่ได้รับ

- นักวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๒๘ จากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

- บุคคลดีเด่นของชาติประจำปี ๒๕๒๙ สาขาพัฒนาการเกษตร จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- เมธีวิจัยอาวุโส ซึ่งเป็นทุนที่สำคํญที่สุดของ สกว. ๓ สมัย (พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๙)

- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

- ผู้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ซึ่งเป็นทุนที่สำคัญที่สุดของ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๔)

- ผู้รับทุน Chair Professor จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๐)

- อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย (ปอมท.)

- นักปรับปรุงพันธุ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

- ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการพืชไร่วงศ์ถั่ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากคณะกรรมการจัดการประชุมพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ

- ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงวิชาการพันธุศาสตร์และสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

- Honorary Scientist ของ Rural Development Administration (RDA) สาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. ๒๕๔๖–

๒๕๔๙)

- ได้รับรางวัล Jiangsu Friendship Award จาก Jiangsu Provincial Government สาธารณรัฐประชาชนจีน

(พ.ศ. ๒๕๕๗) - ได้รับรางวัล The 2014 International Science and Technology Cooperation Award จาก Ministry of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. ๒๕๕๗) - ได้รับรางวัล Chinese Government Friendship Awards จาก State Administration of Foreign

Experts Affairs สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. ๒๕๕๘)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๔๔

- มหาปรมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๔๑

- เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๑

- เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๔๓