ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

ราชบัณฑิต โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

คณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี B.E. (Civil Engineering), University of Tasmania, Australia (พ.ศ. ๒๕๑๗)

- ปริญญาโท M.E. (Civil Engineering), Uni. of New South Wales, Australia (พ.ศ. ๒๕๒๐)

- ปริญญาเอก Ph.D. (Civil Engineering), Uni. of New South Wales, Australia (พ.ศ. ๒๕๒๓)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘)

- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๔๘)

- ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑)

- ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน)

- เมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- รองประธาน สมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒)

- รองประธาน American Concrete Institute: Thailand Chapter (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒)

- Editor in Chief, Engineering and Applied Science Research (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๕) ๒ วาระ

- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘)

- อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๖)

- สมาชิกวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

- ประธานกรรมการรถไฟ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘)

- นายกสภามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

- นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑)

- ประธานคณะกรรมการบริหาร หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม สอวช. (พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

- แต่งและร่วมแต่งตำรา/หนังสือ ไทย ๔ เล่ม “เถ้าลอยในงานคอนกรีต” “ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต” “เถ้าแกลบในงานคอนกรีต” และ "ทฤษฎีและการทดสอบคอนกรีตเทคโนโลยี"

- ร่วมแต่งและเป็นบรรณาธิการ ตำรา/หนังสือภาษาอังกฤษ ๒ เล่ม “Handbook of alkali-activated cements, mortars and concretes” และ “Eco-efficient masonry bricks and blocks: design, properties and durability”

- ในฐาน SCOPUS: ๒๗๖ บทความ อ้างอิง ๘,๒๘๐ ครั้ง H-index = ๔๙

เกียรติคุณที่ได้รับ

- เหรียญทองการพัฒนาแหล่งน้ำดีเด่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๓๔)

- กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น เรื่องการพัฒนาการใช้เถ้าลอยลิกไนต์ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕)

- ข้าราชการดีเด่นศรีมอดินแดง (พ.ศ. ๒๕๔๖)

- อาจารย์ดีเด่นของ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๒)

- เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐)

- ศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๑)

- พระธาตุพนมทองคำ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย (พ.ศ. ๒๕๕๗)

- Thomson Reuters Thailand Frontier Researcher Award (พ.ศ. ๒๕๕๘)

- Toray Foundation Thailand: Science and Technology Award (พ.ศ. ๒๕๕๘)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๔๗