ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล ประคองพันธ์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙.

ราชบัณฑิต โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์.ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์

- เลขานุการ สำนักวิทยาศาสตร์

- คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภา

- คณะทำงานปรับปรุงแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตและเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก

- คณะที่ปรึกษา ราชบัณฑิตยสภา

- ประธานกรรมการคัดเลือกภาคีสมาชิก ประเภทวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

- ผลงานตีพิมพ์ วิทยากรรับเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากราชบัณฑิตยสภา

ประวัติการศึกษา

- ภ.บ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๑)

- วท.ม.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๑๓)

- M.S. Pharmacy College of Pharmacy, Univ. of Michigan, USA (พ.ศ. ๒๕๑๖)

- Ph.D. College of Pharmacy, Univ. of Michigan, USA (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ตำแหน่ง

- อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๐)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๓)

- รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๙)

- หัวหน้าภาควิชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๐)

- รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔)

- ศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๔)

- คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗)

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน)

- นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

- อุปนายกสภาเภสัชกรรม (พ.ศ. ๒๕๔๑)

- ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙)

- Vice President, Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA)

- President, Asian Federation for Pharmaceutical Scientist (AFPS) ๒๕๕๘

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ

- กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการทุนองค์ความรู้ใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยาสามัญใหม่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักเกณฑ์การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลงานที่สำคัญ

การตั้งสูตรตำรับยา นวัตกรรมระบบนำส่งยา การศึกษาชีวสมมูล การผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม

เกียรติคุณที่ได้รับ

- ปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๙)

- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๖)

- รางวัลเภสัชกรดีเด่น เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๕๒)

- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๙)

- Ishidate Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Award (พ.ศ. ๒๕๓๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

- มหาวชิรมงกุฎ