ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

ราชบัณฑิต โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการจัดทำฐานข้อมูลคำในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

- ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระ

(พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๑)

- M.S. (Computer Science) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ วิทยาเขตเออร์บานา-แชมเพน สหรัฐอเมริกา (พ.ศ.๒๕๒๕)

- Ph.D. (Computer Science) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ วิทยาเขตเออร์บานา-แชมเพน สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๕)

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒)

- Visiting Assistant Professor, Center for Advanced Studies, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙)

- Visiting Assistant Professor, Department of Computer Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙)

- Assistant Professor, The Center for Advanced Computer Studies, University of Louisiana, USA (พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๗)

- Associate Professor, The Center for Advanced Computer Studies, University of Louisiana, USA (พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘)

- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒)

- ศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน

ตำรา

- C. Lursinsap, “Design and Analysis of Algorithms”, SUM Publishing, Bangkok, Thailand, 2000

บทความ

- T. Raichareon and C. Lursinsap, “A Divide-and-Conquer Approach to the Paiwise Opposite

Class-Nearest Neighbor (POC-NN) Algorithm”, Pattern Recognition Letters, 26 (2005),

1554 - 1567

- K. Sookhaphibarn and C. Lursinsap, “A New Feature Extractor Invariant to Intensity, Rotation,

and Scaling of Color Images”, Information Sciences, Vol. 176, Issue 14, July 2006, pp. 2097-2119 “Face Detection and Facial Feature Localization without Considering the Appearance of

- S. Chiewchanwattana, C. Lursinsap, C.H. Chu, “Imputing Incomplete Time-Series Data Based

on Varied - Window Similarity Measure of Data Sequences”, Pattern Recognition Letters , 28

(2007), 1091 – 1103

- W. Leelapatra, K. Kanchanasut, and C. Lursinsap, “Displacement BDD and Geometric

Transformations of Binary Decision Diagram Encoded Images”, Pattern Recognition Letters, 29 (2008), 438-456

ความเชี่ยวชาญ

Neural Computing, Machine Intelligence, Algorithm Design, System Modelling, Bioinformatics

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสภาวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

- ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๓)

- ชื่อและประวัติปรากฏใน Marquist Who's Who, USA ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๕