ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๕ กันยายน ๒๔๘๒

ราชบัณฑิต โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- ประธานคณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิศวกรรมเครื่องกล

- ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมเครื่องกล วาระ (พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน)

- กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พลังงาน วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. ๒๕๐๕)

- ปริญญาเอกสาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. ๒๕๐๙)

ประวัติการทำงาน

- หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน เอไอที

- คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร

- ประธานกรรมการนโยบาย สกว.

- ประธานอนุกรรมการพัฒนาการทำวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยอาเซียน

- ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ๒, กพ.

- กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

ผลงาน

- งานวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมเครื่องกล, กระบวนการอุณหภาพ, เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ กว่า ๑๐๐ เรื่อง

- ตำราด้านเธอร์โมไดนามิคส์, การเผาไหม้และการถ่ายเทมวล

เกียรติคุณที่ได้รับ

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร

- วุฒิวิศวกร กว. และ วสท.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก