ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :เทคโนโลยี
สาขาวิชา :เทคโนโลยีพอลิเมอร์
ที่อยู่ :๓๑-๓๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์
๔๐/๑ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐
คุณวุฒิ:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๔
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีฟิสิกัล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๖
Ph.D. (Polymer Science and Engineering) Lehigh University USA ๒๕๒๖
Research fellow (Radiation Chemistry on Polymer) Osaka University Chiba University Japan ๒๕๓๒ - Visiting Professor (Radiation of Coatings) University of New South Wales Sydney Australia ๒๕๓๒
Visiting Professor (Hydrogel) Korea Advance Institute of Science and Technology Seoul Korea ๒๕๓๓
Visiting Professor (Toner Technology) Nippon Institute of Technology Saitama Japan ๒๕๓๗
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๘-๒๕๒๗
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ ๒๕๒๗-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ฝ่ายวางแผน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๐-๒๕๓๓
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๔๓-๒๕๔๗
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๖-๒๕๕๐
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๘-๒๕๕๐
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๒๕๔๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ๒๕๔๗
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สภาวิจัยแห่งชาติ ๒๕๔๕
อาจารย์ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๕
นิสิตเก่าดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔
นิสิตเก่าเคมีดีเด่น ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๘
เมธีวิจัยอาวุโส สาขาพอลิเมอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒ สมัย ๒๕๔๗-๒๕๕๓
ผลงานสำคัญ:
Kiatkamjornwong S. Wongwatthanasatien R. 2004. Macromolecular Symposia 207 229-240.
Kangwansupamonkon W. Kiatkamjornwong S. 2005. Macromolecular Chemistry and Physics 206.
Lanthong P. Nuisin R. Kiatkamjornwong S. 2006. Carbohydrate Polymers 66 229-245
Yeamsawas D. Kangwansupamonkon W. Chailapakul O. Kiatkamjornwong S. 2007. Reactive & Functional Polymers 67 865-882.
Leelajariyakul S. Noguchi H. and Kiatkamjornwong S. 2008 Progress in Organic Coatings 62 145-161.
ความเชี่ยวชาญ: