ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :เทคโนโลยี
สาขาวิชา :เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ :๑๐๒/๑๙ ถนนเศรษฐศิริ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๗
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๑๐
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๒๐
ตำแหน่ง:
อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๑๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๒๐-๒๕๒๓
รองศาสตราจารย์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๒๔-๒๕๓๒
คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๒๖-๒๕๒๙
รองประธานบริษัทแอดวานซ์ รีเสิร์ช, ๒๕๓๔-๒๕๓๖
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ๒๕๓๖-๒๕๓๘
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ๒๕๓๘-๒๕๔๒
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สวทช. ๒๕๔๓-๒๕๔๕
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕
ที่ปรึกษาบริษัท I.C.C. International Public Company, ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
ประธานบริษัท AC Infotec จำกัด, ๒๕๔๘-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานสำคัญ:
วิจัย
ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อราชการไทย
การสำรวจการใช้ ICT ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ: