ดร.จำลอง เพ็งคล้าย (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิชา :พฤกษศาสตร์
ที่อยู่ :๒๖๖ รามอินทรา ๖๗ แยก ๖ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ และ ๑๐๐/๑๕๒ หมู่
คุณวุฒิ:
วนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๐๒
ตำแหน่ง:
ประธานคณะกรรมการจัดทำอนุกรมวิธานพืช
ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ผู้มีผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๒๖
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, ๒๕๓๒
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๕
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๕
ผลงานสำคัญ:
ตำรา เป็นงานสำรวจ ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับพืชในประเทศไทยและในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น ลาว เวียดนาม ญี่ปุ่น เน้นใน เรื่องชนิดและสังคมของพืชเป็นหลักใหญ่ ทำการทบทวนพืชของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรณไม้ วงศ์พวก: สน (๒๕๑๕), มะขามป้อมดง (๒๕๑๕), แปกลม (๒๕๑๕), พญาไม้ (๒๕๑๘), เครื่อม่วย (๒๕๑๘), มะเกลือ (๒๕๒๔), กัญชา (๒๕๒๔), มะเนียงน้ำ (๒๕๒๔), กระบก (๒๕๒๔), สนทะเล (๒๕๒๔), คางคก (๒๕๒๔), มะกอกน้ำ (๒๕๒๔), ท้าวยายม่อม (๒๕๓๖), สีเสียดเปลือก (๒๕๓๖), โพสามหาง (๒๕๔๔), ปอสำโรง (๒๕๔๔), นุ่น (๒๕๔๘), ก่อ (๒๕๕๑) และวงศ์กระท้อน (กำลังวิจัย) ทั้งหมดจัดพิมพ์ในโครงการจัดทำพรรณไม้ประเทศไทย ส่วนในสังคม ของพืชเน้นป่าพรุและป่าชายหาด เป็นหลัก เอกสารที่เผยแพร่ เช่น ป่าพรุ นราธิวาส (๒๕๓๔), ป่าชายหาด (๒๕๔๕)
ความเชี่ยวชาญ: