ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร (ราชบัณฑิต)


สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา :เภสัชศาสตร์
ที่อยู่ :๑๒๓/๑๑๗ หมู่บ้านมอดินแดงใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒
คุณวุฒิ:
ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนแห่งกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, ๒๕๒๒
ประกาศนียบัตรเภสัชกรรมแผนโบราณ สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ๒๕๒๔
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๔
Doctor of Philosophy (Natural Product Chemistry and Pharmacognosy) มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐอเมริกา, ๒๕๓๒
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: