ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :สัตวแพทยศาสตร์
ที่อยู่ :๑๐ (๘/๗๓) ลาดพร้าวซอย ๑๑๒ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ภาควิชาสรีรว
คุณวุฒิ:
สพ.บ. (จุฬา) วท.ม. (มหิดล) Dip. in Adv. Anim. Physiol. & Biochem ประเทศเดนมาร์ก
Ph.D. (Animal Nutrition) มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ สกอตแลน
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
รางวัลผลงานวิจัยดีมาก รัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๐
นักวิจัยดีเด่นทางด้านปศุสัตว์ การประชุม 6th Asian-Australasian Association of Animal Production Society (AAAP) Congress November ๒๓-๒๘ ๒๕๓๕
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากสภาวิจัยแห่งชาติ ๒๕๓๘
สัตวแพทย์ตัวอย่าง สายวิชาการ สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๔๑
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑
ผลงานวิจัยดีเด่น รัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๕
ผลงานสำคัญ:
Chaiyabutr N. and Johnson H. D. The Regulation of Body Fluids and Electrolytes of the Buffalo in a Hot Environment. In : Physiological Aspects of Digestion and Metabolism in Ruminants. (edited Tsuda T. Sasaki Y. and Kawashima R.) Academic Press Inc. San Diego California p. 297-319 2534.
Chaiyabutr N. and Sitprija V. Pathophysiological effects of Russell?s viper venom on renal function. J. Nat Toxins. 8(3): 351-358 2542
Chaiyabutr N. S. Thammacharoen S. Komolvanich S. Chanpongsang. Effects of long-term exogenous bovine somatotropin on water metabolism and milk yield in crossbred Holstein cattle. J. Agri. Sci. (Cambridge) 145: 173- 184. 2550
Narongsak Chaiyabutr Sumpun Thammacharoen Siripen Komolvanich and Somchai Chanpongsang. . Effects of long-term administration of recombinant bovine somatotropin on the concentration of metabolites in milk in different stages of lactation in crossbred Holstein cattle. Anim. Sci. J. 79 (1) 41-50 2551
ความเชี่ยวชาญ:
สรีรวิทยาระบบขับถ่ายปัสสาวะ การหลั่งน้ำนม สรีรวิทยาการควบคุมอุณหภูมิ