ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ธวัชชัย สันติสุข (ราชบัณฑิต)


สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิชา :พฤกษศาสตร์
ที่อยู่ :๕/๑ ซอยนพมาศ (ปุณณวิถี ๑๒) ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
คุณวุฒิ:
วนศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๑๐
ปริญญาโท สาขาพฤกษอนุกรมวิธาน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร, ๒๕๑๓
ปริญญาเอก สาขาพฤกษอนุกรมวิธาน มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก, ๒๕๑๙
ตำแหน่ง:
นักวิชาการป่าไม้ตรี หอพรรณไม้ กรมป่าไม้, ๒๕๑๐
ผู้อำนวยการ ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, ๒๕๓๓
นักวิชาการป่าไม้ ๙ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำรวจและจำแนกพันธุ์ไม้ กรมป่าไม้, ๒๕๓๗
นักวิชาการป่าไม้ ๑๐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำรวจและจำแนกพันธุ์ไม้ กรมป่าไม้, ๒๕๔๑
นักวิชาการป่าไม้ ๑๐ ชช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ๒๕๔๗ (เกษียณอายุราชการ)
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๕๑
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า, ๒๕๕๐
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๔๖
นักวิจัยเกียรติคุณ มูลนิธิ Alexander von Humboldt มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี, ๒๕๓๐
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ Centre for Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น, ๒๕๓๕
ศาสตราจารย์พิเศษ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๙
ผลงานสำคัญ:
'พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต.' ใน ความหลากหลายทางชีวภาพ ในประเทศไทย. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับพิเศษ, ๒๕๓๒
'พรรณไม้เขตอบอุ่นของประเทศไทย.' ใน หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ. ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๔
ป่าพรุ. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๔
'ป่าเมฆ.' วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับผนวก ๒๕๓๖
'พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน.' ใน สารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๑๒, ๒๕๓๙
'ป่าสาละ.' วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒, ๒๕๔๒
ความเชี่ยวชาญ: