ศาสตราจารย์ นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ (ราชบัณฑิต)


สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
ที่อยู่ :๑๗๙/๑๔ หมู่บ้านขุนนนท์นิเวศน์ ซอยขุมทรัพย์ ๘ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๑๗
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, ๒๕๑๘
Diplomate of the Tropical Medicine and Hygeine. DTM&H (Gold Medal), ๒๕๑๙
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป (อ.ว. อายุรศาสตร์ทั่วไป) แพทยสภา, ๒๕๒๔
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา (อ.ว. ประสาทวิทยา) แพทยสภา, ๒๕๒๗
Master of Medical Science, MMSc. (Clinical Epidemiology) Newcastle University, N.S.W., ๒๕๓๑
Fellow Royal College of Physician of London, ๒๕๓๔
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๑๒, ๒๕๔๓
ตำแหน่ง:
อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๒๒
ศาสตราจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๓๔
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๔๑
หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๔๑-ปัจจุบัน
บรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖-๒๕๔๙
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๔๓
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ, ๒๕๔๗
ทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล" สาขาแพทยศาสตร์, ๒๕๒๐
ทุนมูลนิธิ 'รอคกี้เฟลเลอร์', ๒๕๒๖
รางวัล 'เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี' ในฐานะครูแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๓๒
รางวัล 'อาจารย์ตัวอย่าง' ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๓
รางวัล 'Man of Achievement Award' จาก International Biographical Centre, Cambridge ประเทศอังกฤษ, ๒๕๓๕
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย, ๒๕๓๕
โล่เกียรติคุณ 'นักบริหารผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น' ประจำปี ๒๕๓๘
'ศิษย์เก่าดีเด่น' ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐
'บุคคลตัวอย่างแห่งปี ๒๕๔๒' โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
แพทย์ดีเด่น 'รางวัลทุนสมเด็จพระวันรัต' ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
'ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น' สาขาผลงานด้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖
'ข้าราชการดีเด่น' ประจำปี ๒๕๔๖, ๒๕๔๘, ๒๕๔๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานสำคัญ:
ตำรา
Haemorrhagic stroke : specific issue in trial design. Bailliere Tindall, London, ๒๕๒๓.
โรคหลอดเลือดสมอง. เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๓๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๔๔.
โรคพาร์กินสัน. เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๓๕.
Prevalence of dystonia and occupational cramps in Thailand. Elsevier Science, Philadelphia, ๒๕๓๖. งานวิจัย
Harmful effect of doxamethasone in cerebral hemorrhage. New England Journal of Medicine, ๒๕๓๐
Siriraj strike score and its validation to distinguish supratentorial intracerebral hemorrhage from infarction. Briitish Medical Journal, ๒๕๓๔
'Stroke epidemiological data of nine Asian countries.' Journal of Medical Association of Thailand, ๒๕๔๓
'Steroids have no role in stroke therapy.' Stroke, ๒๕๔๗
'Grave prognosis on spontaneous intracerebral haemorrhage: GP on stage score.' Journal of Medical Association of Thailand, ๒๕๔๙
'Burden of stroke in Thailand' International Jonrnal of State, ๒๕๕๐
ความเชี่ยวชาญ: