นายนิพนธ์ ทรายเพชร (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิชา :ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ที่อยู่ :๕๔/๒๓ ซอย ๓ หมู่บ้านคุณาลัย ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๐๔
ปริญญาโท สาขาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๒
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ผลงานสำคัญ:
ตำราและหนังสือ
มหัศจรรย์มนุษย์กับดวงดาว (บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๘)
การดูดาวขั้นต้น (บริษัทนานมีบุคส์ จำกัด พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๘)
ดาวเคราะห์ชุมนุม (บริษัทนานมีบุคส์ จำกัด พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๓)
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เป็นหนังสือเรียน และคู่มือครู สาระการเรียนรู้พื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของ สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๗)
ดาวหาง (ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๔๙)
จักรวาลและอวกาศ (บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๘)
สุริยุปราคา (บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด พิมพ์ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๘) บทความ
วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรง ๑๕ ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้ง (วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับผนวก ๒ ธันวาคม ๒๕๓๖)
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเอียงของแกนหมุนของโลกกำลังลดลง (วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๔๔)
เวลามาตรฐานประเทศไทย (วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๕)
เรียนดาราศาสตร์ทำไม : ข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอนดาราศาสตร์และอวกาศ (วารสาร สสวท. ปีที่ ๓๑ ฉบับ ๑๒๕, ๑๒๖ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๔๖, กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๖)
ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ (วารสาร สสวท. ปีที่ ๓๒ ฉบับ ๑๓๐ พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๔๗)
วัตถุมืดในเอกภพ (วารสาร สสวท. ปีที่ ๓๒ ฉบับ ๑๓๑ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๔๗)
วันที่ ๑ มกราคม ที่ใดในประเทศไทยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อน (วารสาร สสวท. ปีที่ ๓๓ ฉบับ ๑๓๔ มกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
ความเชี่ยวชาญ:
ดาวฤกษ์ (ดาวคู่) - การเรียนการสอนดาราศาสตร์