ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :กุมารเวชศาสตร์
ที่อยู่ :๑๐๒/๑๖ ซอยรณชัย ๒ ถนนเศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๐๗
American Academy of Pediatrics University Kansas Medical Center สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๙
Fellow in Renal Metabolic Diseases, University Oregon Medical School, ๒๕๑๑
Subspecialty American Academy of Pediatric Nephrology, ๒๕๒๒
ตำแหน่ง:
แพทย์ สภากาชาดไทย, ๒๕๑๓-๒๕๑๕
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๕-๒๕๑๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗-๒๕๑๙
รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙-๒๕๒๔
ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗ - ประธานสำนักวิทยาศาสตร์, ๒๕๕๒-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ๒๕๔๒
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ทุนรัชดาภิเษกสมโภช
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Medal Award, University Medical Sciences
Metra Award, Kansas University Medical Center - National Reserch Council Award
ผลงานสำคัญ:
Glomerular endothelial dysfunction in renal disease : A new hypothesis in the pathogenesis of renal disease progression Role of abnornal kinesis of hemostasis and altered hemorheology
Futrakul P. : Coagulation in glomerulonephritis and nephrotic syndrome : Its therapeutic intervention; in Takeuchi T., Sugino N., Ota K. (eds). Asian Manual of Nephrology, 1981 SEAMIC, Tokyo pp. 89-95.
Futrakul P., Sitprija V., Yenrudi S. et al : Glomerular endothelial dysfunction determines disease progression : A hypothesis Am J Nephrol 1997; 17 : 533-400
Futrakul P., Campbell R.A. : Pathogenesis of acute poststreptococcal glomerulonephritis and its therapeutic implications. J. Med. Assoc. Thai 1969; 52 : 844-857
Futrakul P., Poshyachinda M., Mitrakul C. : Focal sclerosing glomeruls nephritis : A kinetic evaluation of hemostasis and the effect of anticoagulant therapy : a controllel study. Clin. Nephrol 1978; 10 : 180-186
Futrakul P., Poshyachinda M., Futrakul N. et al : Intrarenal hemodynamics alterations and tubular functions in nephrotic syndrome associated with FSGS : A pathogenetic and therapeutic in plication, in Andreucci VE, Dal Canton A. (eds) : Current Therapy in Nephrology, 1992 Wichtig, Milan pp. 107-114 Role of abnormal renal perfusion and therapeutic implication
Futrakul P., Futrakul N., Sitprija V. : Enhanced reval perfusion improves function in severe nephrosis with focal segmental glomerulosclerosis. Nephrology 1995; 1 : 51-57
Futrakul N., Pochanugool C., Sitprija V. et al : Renal dysfunctions in glomeulonephropathy with rapidly declined renal failure. Renal Failure 1996; 18 : 557-565
Futrakul P., Sitprija V., sensirivatana R., Poshyachinda M., Futrakul N. : Microcirculatory failure and progressive renel disease; in Bunnag SC, Srikiatkhachorn A., Patumraj S. (eds) Third Asian Congress for Microcirculation 1997. Bologna pp. 53-58
Futrakul P., Poshyachinda M., Yenrudi S. et al : Intrarenal homodynamic abnormality in severe form of glomerulonephritis : Therapeutic benefit with vasodilators. J. Med. Assoc. Thai 1992; 75 : 375-385
ความเชี่ยวชาญ: