ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :การประมง
ที่อยู่ :๑๓๔/๓ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๑๓
M.S. (Fisheries) University of Washingon สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๕
Ph.D. (Fisheries) University of Washingon สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๗
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕-๒๕๔๓
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕-๒๕๔๖
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖-๒๕๕๐
ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๔๘-๒๕๕๐
อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๕
รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๘
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว., ๒๕๓๘
นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รางวัลพระยาภะรตราชา, ๒๕๔๗
ผลงานสำคัญ:
ตำรา
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. 'แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ'. พิมพ์ครั้งที่ ๘. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓, ๓๑๘ หน้า. บทความ
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต และสมชัย บวรกิตติ. 'ภาวะพิษปลาปักเป้า.' วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓-๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐, หน้า ๒๐๔-๒๐๙
อรรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ, เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต และสมชัย บวรกิตติ. 'วิกฤตการณ์โลกร้อนกับปัญหาสุขภาพ.' วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐ หน้า ๘๒๘-๘๓๘.
Menasveta, P., 2005. 'Enhancement of Andaman Sea black tiger shrimp stock for sustainable production of quality broodstock: a concept'. LARVI?05-FISH& SHELLFISH LARVICULTURE SYMPOSIUM, No. 36, pp. 316-318.
Menasveta, P., 2006. 'Indian Ocean Tsunami- 26 December 2004' EMECS NEWSLETTER, No. 24, pp. 7.
Chavanich, S., V. Viyakarn, P. Sojisuporn, A. Siripang, and P. Menasveta, 2008. Patterns of coral damage associated with 2004 Indian Ocean Tsunami at Mu Ko Similan Marine National Park, Thailand. Journal of Natural History, Vol. 42 Nos. 1-4, pp. 177-187.
ความเชี่ยวชาญ: