ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชา :วิศวกรรม
ที่อยู่ :๕ ซอยพัฒนเวศ ๑๑ ถนนสุขุมวิท ๗๑ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ๒๕๑๓
ปริญญาโทควบปริญญาเอก ด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๗
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกียรติคุณ:
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ค้นพบวิธีออกแบบวงจรกรองดิจิดัลชนิดรีเคอร์ซีพโดยการใช้โปรแกรมเชิงเส้น
ผลงานสำคัญ:
งานวิจัย
ไพรัช ธัชยพงษ์, ไพศาล อัศววิมล : การวิจัยและพัฒนาเรื่อง คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องยิงปืนเรือ ขนาด ๗๖/๕๓ ได้รับทุนอุดหนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
ไพรัช ธัชยพงษ์, สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์, สาธร สิมะสิทธิกุล : การพัฒนาซอฟท์แวร์ในการประมวลสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียม ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๙
ไพรัช ธัชยพงษ์, กวิน แหยมมั่น : คอมพิวเตอร์ถ่ายภาพตัดขวางอวัยวะ ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๓๐
P. Thajchayapong. K. Yammun and A. Khunkitti : Recursive digital filters with predetermined group and chebyshev stopband attenuation. Electronics Letters. Vol. 24. No. 25. pp. 1547-1549. December 1988.
P. Thajchayapong. and M. Chinakarn : A Further improvement in the counting and direction sensing circuit. Accepted for Publication in International Jornal of Electronics International Journal of Electronics. Vol. 66. No. 6. pp. 935-938. 1989.
P. Thajchayapong. Y. Rungsunseri and C. Punkasirikul : Design of Murromaf Filters with Equiripplle Stopband attenuation. Accepted for Publication In International Journal of electronics. Vol. 67. No. 1. pp. 73-80. 1989.
P. Thajchayapong. S. Vannakrairojn and N. Buabthong. "Multiple-real-pole and multiple-critical-pole maximally flat RC active lowpass with sharp cut-off." J. Electronics. Vol. 70. No. 1. pp. 151-157. 1991. ตำราและบทความ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ
สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
โปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80
COBOL เบื้องต้น
ทฤษฎีและการใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโปรล็อก
ความเชี่ยวชาญ: