ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์
ที่อยู่ :๔๔๒ หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๐๘
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๑๐
Sportarzt เวชศาสตร์การกีฬา Deutsche Sportarzter Bund E.V. ประเทศเยอรมนี, ๒๕๑๕
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต Freie Universitaet เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี, ๒๕๑๗
Facharzt fuer Orthopaedie (ผู้เชี่ยวชาญออร์โธปิดิกส์) Arzte Kammer, Berlin (แพทยสภาเบอร์ลิน) ประเทศเยอรมนี, ๒๕๑๗
อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา, ๒๕๑๗
ว.ป.อ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, ๒๕๓๔
อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ๒๕๔๗
ตำแหน่ง:
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ, ๒๕๒๗-๒๕๔๓ (WHO Collaboration Center on Tissue Banking)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือ และกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ๒๕๒๙-ปัจจุบัน
นายกสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, ๒๕๔๗-ปัจจุบัน
นายกก่อตั้งสโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ๒๕๔๔-ปัจจุบัน
นายกก่อตั้งสมาคมธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๙-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ๒๕๕๐
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสถาน
ประธานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกในคณะกรรมการการปลูกถ่ายเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ, ๒๕๔๘-๒๕๕๒
ที่ปรึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๔๙
บุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๔๙
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์, ๒๕๔๙
เหรียญลูกเสือสดุดี สำนักงานลูกเสือโลก Bronze Wolf, ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
ตำราและบทความ
ยงยุทธ วัชรดุลย์. ?เฝือก.? ใน สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒๐. กรุงเทพฯ : ไทยมิตร การพิมพ์, ๒๕๒๙ : ๑๒๕๔๒-๑๒๕๔๕.
ยงยุทธ วัชรดุลย์. ?การปลูกกระดูกข้ามคน.? ใน สารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๑๐. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด, ๒๕๓๑ : ๒๖๓-๒๗๑.
ยงยุทธ วัชรดุลย์. ?คำศัพท์ที่ควรทราบ.? ใน : วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม (บรรณาธิการ). ตำราออร์โธปิดิกส์ขอนแก่น : สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย / ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย. ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท ๒๕๓๙ : ๔๖-๕๔.
Vajaradul, Y. Bone Banking in Thailand; A 10 Year Experience (1984-1994). Clinical Orthopedics and Related Research 1996; 323 : 173-180. - Vajaradul, Y. Application of Allografts in Orthopaedic Surgery; Advances in Tissue Banking, World Scientific 2000; 4.
สิ่งประดิษฐ์
ประดิษฐ์หมอนสุขภาพ ?หมอนลักยิ้ม? และได้รับจดสิทธิบัตรเลขที่ ๐๑๐๑๐๐๑๕๐๑ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
การออกกำลังกายอย่างง่ายรายชั่วโมงเพื่อสมาธิ รับทุนจากองค์การอนามัยโลก พ.ศ. ๒๕๔๖
ความเชี่ยวชาญ: