รองศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์ วงศ์แก้ว (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิชา :พฤกษศาสตร์
ที่อยู่ :๗๐/๒๖๙ หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ซอยสามัคคี ๕๘/๗ (ซอย ๘) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี
คุณวุฒิ:
B.S. (with Highest Honors) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๐
M.S. (Plant Physiology) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๑
Ph.D. (Plant Physiology) สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๖
ตำแหน่ง:
อาจารย์โท วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี
อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Deputy Director for Program, Center for Tropical Biology; South-East Asian Minister of Education Organization เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย
Research Assistant มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส สหรัฐอเมริกา
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
Borden Agricultural Award
Intern Fellow, University of California Board of Regents
ผลงานสำคัญ:
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องตัดชิ้นส่วนพืชเพื่อการตรวจปริมาณฮอร์โมนพืชโดยเทคนิค bioassay งานวิจัย
การตรึงไนโตรเจนในบริเวณรากอ้อย, ๒๕๒๓-๒๕๒๕
อิทธิพลของแสงและธาตุอาหารบางชนิดต่อผลผลิตของว่านหางจระเข้, ๒๕๒๘-๒๕๓๐
การคัดพันธุ์ข้าวโพดต้านทานเชื้อ Aspergillus flavus, ๒๕๓๐-๒๕๓๑
การขยายพรรณพืชที่มีค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย, ๒๕๓๕-ปัจจุบัน
น้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ในประเทศไทย, ๒๕๓๗?ปัจจุบัน ตำราและบทความทางวิชาการ
ชีววิทยา
พฤกษศาสตร์ทั่วไป
สรีรวิทยาของพืชเบื้องต้น
ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี
แสงและการเจริญเติบโตของพืช
ความเชี่ยวชาญ: