ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิชา :เคมี
ที่อยู่ :ซอยประชาชื่น ๓๒ ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
คุณวุฒิ:
B.Sc. (Chemistry) (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๐๙
Ph.D. (Organic Chemistry) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน วิทยาเขตแมดิสัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๔
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๒-ปัจจุบัน
Scientific Advisory Committee (SAC) ของ International Foundation For Science (IFS), ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาทางวิชาการและผู้ประสานงานด้านความร่วมมือต่างประเทศและวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
คณะกรรมการในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับอุดมศึกษา, ๒๕๔๙-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๒
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๓ ครั้ง, ๒๕๓๙-๒๕๔๖
รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประเภทบุคคล, ๒๕๓๘
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๐
รางวัลผลงานเกียรติยศ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๕
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมี) ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์, ๒๕๔๕
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘
ผลงานสำคัญ:
สิ่งประดิษฐ์
PlaitanoidTM เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไพล (Zingiber cassummunar) และ LotusiaTM เป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากเกสรบัวหลวง งานวิจัย
สิทธิบัตรในระดับนานาชาติเรื่อง ?Isolation, Preparation and Anticancer Activity of Novel Xanthone Compounds From Dasymaschalon sootepense?, Eur. Pat. Appl. (2001). บทความ
?Fine tuning the production of nanosized beta-carotene particles using spinning disk processing? N. Anantachoke, M. Makha, C.L. Raston, V. Reutrakul, N.C. Smith and M. Saunders.J.Am.Chem.Soc.,128 (42).13847-13853 (2006).
?A Direct Catalytic Asymmetric Mannich-type Reaction via a Dinuclear Zinc Catalyst:Synthesis of Either anti- or syn- ?-Hydroxy-?-Amino Ketones?, B.M. Trost, J. Jaratjaroonphong and V. Reutrakul, J. Am. Chem. Soc., 128, 2778- 2779 (2006).
?Cytotoxic and anti-HIV-l caged xanthones from the resin and fruits of Garcinia hanburyi? V. Reutrakul, N. Anantachoke, M. Pohmakotr, T. Jaipetch, S. Sophasan, C. Yoosook, J. Kasisit, C. Napaswat, T. Santisuk, P. Tuchinda, planta Med., 73, 33-40 (2007).
?Highly diastereoselective synthesis of ? -carboxy-?-lactams and their ethyl esters via Sc (OTf)3
atalyzed imino Mukaiyama-aldol type reaction of 2,5-bis (trimethylsilyloxy) furan with imines? M. Pohmakotr, N. Yotapan, P. Tuchinda, C. Kuhakarn, V. Reutrakul, J. Org. Chem., 72, 5016-5019 (2007).
?A novel cycloheptapeptide exerts strong anticancer activity via stimulation of multiple apoptotic pathways in caspase-3 deficient cancer cells? S. Ubol, J. Kramyu, P. Masrinoul, C. Kachangchaeng, P. Pittayanurak, S. Sophasan, V. Reutrakul, Anticancer Research 27, 2473-2479 (2007).
ความเชี่ยวชาญ: