ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิชัย ตันไพจิตร

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา :เวชกรรม
ที่อยู่ :
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๐๗
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๑๑
Ph.D. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์แนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๖
ตำแหน่ง:
หัวหน้าหน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๖
ประธานหลักสูตรโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๘
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๙-๒๕๓๑
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๐
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๑-๒๕๓๙
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙-๒๕๔๑
กรรมการของคณะกรรมการวิชาการกลูทาเมตนานาชาติ
ผู้อำนวยการการจัดตั้งโครงการโภชนศาสตร์คลินิก โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลเบลเยียม
ประธานมูลนิธิอินเตอร์แนชันนัลไลฟ์ไซนซ์อินสติทิวต์ประเทศไทย
ประธานสมาคมโภชนศาสตร์คลินิกเอเชียแปซิฟิก
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๓๘
ทุนรัฐบาลไทยเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านชีวเคมีโดยเน้นด้านโภชนาการไอโซโทปและเมแทบอลิซึม ที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์แนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๑-๒๕๑๖
นักวิจัยดีเด่นด้านโภชนศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร จากรางวัลอายิโนะโมะโต๊ะผ่านสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานที่ได้รับรางวัลคือปัญหาและการแก้ไขโรคขาดโปรตีนและพลังงาน, ๒๕๒๘
ทุน Bristol-Myers Squibb Unrestricted Nutrition Research Grant, ๒๕๓๑-๒๕๓๕
รางวัลครั้งที่ ๑ ขององค์การเภสัชกรรมจากผลงานวิจัยเรื่อง ?ผลการรักษาผู้ป่วยโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ด้วยกระเทียมเข้มข้น?, ๒๕๓๓
ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันในอาเซียนและนิวซีแลนด์ เรื่อง อาหาร โภชนาการ และ การส่งเสริมสุขภาพ, ๒๕๓๔-๒๕๓๘
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ๒๕๔๓
ผลงานสำคัญ:
ปาฐกในปาฐกถาอวย เกตุสิงห์ ครั้งที่ ๑ เรื่อง ความรู้ปัจจุบันในเรื่องอาหารและเมแทบอลิซึมของไขมัน ณ ที่ประชุม ประจำปี ครั้งที่ ๑๕ ที่ สรีรสมาคมประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๒๙
ปาฐกในปาฐกถาโภชนาการอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ ๓ เรื่อง บทบาทของไขมันกับสุขภาพและโรค ในการประชุมโภชนาการ ครั้งที่ ๓ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ๒๕๓๒
ความเชี่ยวชาญ: