ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา :วิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี
ที่อยู่ :๗๗/๒๐๐ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ๒๕๑๖
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทกซัส ณ ออสติน สหรัฐอเมริกา ๒๕๑๘
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทกซัส ณ ออสติน สหรัฐอเมริกา ๒๕๒๑
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ (รางวัลเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิศวกรรมเคมี รุ่นแรก)
ผลงานสำคัญ:
ตำรา
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุงใหม่ (หน่วย SI) บริษัท ส. เอเชียเพรส (๑๙๙๘) จำกัด
มลภาวะอากาศ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีอบแห้งในอุตสาหกรรมอาหาร สสท.
คู่มืออุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเคมี สสท.
การอนุรักษ์พลังงานในประเทศญี่ปุ่น สสท.
เทคโนโลยีด้านพลังงานในประเทศญี่ปุ่น สสท.
เทคโนโลยีอนุภาค ฉบับพิเศษเนื่องในงานครบรอบ ๑๐ ปีเทคโนโลยีอนุภาคไทย ศูนย์เทคโนโลยีอนุภาคไทย วิจัย
การสังเคราะห์เมทธานอลจากก๊าซสังเคราะห์ ๒๕๒๘
การสังเคราะห์เอทธานอลจากก๊าซสังเคราะห์ ๒๕๓๑
การสังเคราะห์ไอโซโพรพานอลจากโพรพิลีน ๒๕๓๑
การแตกสลายนอร์มัลเฮกเซนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิดต่าง ๆ ๒๕๓๒
เครื่องทดสอบขอบเขตการระเบิดของฝุ่นผง ๒๕๓๙ บทความ
อิทธิพลของอุณหภูมิและความดันท่อต่อการสังเคราะห์เมทธานอล (วิศวกรรมสาร)
การหาดัชนีเชิงปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการประเมินผลการกระจายตัวของสารเติมแต่งในวัสดุเมตริกซ์โดยใช้การ จำลองแบบมอนติ-คาร์โล (แอดแวนซ์ พาวเดอร์ เทคโนโลยี)
กระบวนการเคมีและบทบาทของวิศวกรรมเคมี (วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การคำนวณออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบฮีทไปป์ (วิศวกรรมสาร)
การศึกษาการระเบิดของฝุ่น (การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๓๗ ของ วสท. กรุงเทพฯ)
ความเชี่ยวชาญ: