ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
ที่อยู่ :๒๘ ซอยแยกรัชฏภัณฑ์ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
ตำแหน่ง:
กรรมการสภากาชาดไทย
ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไท
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
เหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๓
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
นักวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แพทย์ดีเด่น แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
แพทย์ดีเด่นระดับนานาชาติ มูลนิธิโรคไตแห่งสหรัฐอเมริกา
แพทย์ดีเด่นในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: