ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิชา :พันธุศาสตร์
ที่อยู่ :๓๑/๑ ซอยอารีย์ ๓ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๐๙
ปริญญาเอก (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๑๒
ตำแหน่ง:
อาจารย์โท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๒
อาจารย์เอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๓
นักวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๘
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๑
ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๔
ศาสตราจารย์เยี่ยมเยียน มหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิล, ๒๕๒๔
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๒
หัวหน้าโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT), ๒๕๓๘-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๒๙
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นสาขาพันธุศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๓๓
เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๘
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๓๙, ๒๕๔๒
รางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี ๒๕๓๙ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙
ผลงานสำคัญ:
ตำราและหนังสือ
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย, ๒๕๓๘
แปลและเรียบเรียงหนังสือเรื่อง พจนานุกรมธรรมชาติ, ๒๕๔๓
ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคมไทย, ๒๕๔๘ บทความ
วิสุทธิ์ ใบไม้. ๒๕๕๐. ธรรมชาติกับวัฒนธรรมและสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ : ๓-๓๓.
Baimai, V. 1988. Population cytogenetics of the malaria vector Anopheles leucosphyrus group. Southeast Asian. J. Trop. Med. Pub. Hlth. 19: 667-680.
Baimai, V. 1998. Heterochromatin accumulation and karyotypic evolution in some dlipteran insects. Zool. Stud. 37: 75-88.
ความเชี่ยวชาญ: