ศาสตราจารย์ ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชา :วิศวกรรมศาสตร์
ที่อยู่ :๑๒๐/๑ สุขุมวิท ๕๔ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
คุณวุฒิ:
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๕
M.S. in IE Texas Tech University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๘
Ph.D. in IE Texas Tech University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๐
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต, ๒๕๔๙- ปัจจุบัน
กรรมการบริหารสำนักรับรองคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๓-ปัจจุบัน
กรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๔-ปัจจุบัน
กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ๒๕๔๙-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชประจำปี ๒๕๒๗ ในการนำร่อง เรื่อง "โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : การศึกษาและออกแบบ" ร่วมกับ ดร.มานิจ ทองประเสริฐ และ ดร.วรพัฒน์ อรรถยุกติ
รางวัลวิศวกรดีเด่น สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๔๖
"ศิษย์ดีเด่น ศรีเซนต์ฟรังฯ" จากสมาคมศิษย์เซนฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
ผลงานสำคัญ:
งานวิจัย
มานิจ ทองประเสริฐ และศิริจันทร์ ทองประเสริฐ, โครงการวิจัยและศึกษา Energy Intensity ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ, พ.ศ. ๒๕๔๘.
มานิจ ทองประเสริฐ และศิริจันทร์ ทองประเสริฐ, โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก, พ.ศ.๒๕๔๙.
มานิจ ทองประเสริฐ และศิริจันทร์ ทองประเสริฐ, โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอโลหะ, พ.ศ.๒๕๕๐.
บทความ
ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ และมานิจ ทองประเสริฐ. "การวิเคราะห์การบริโภคพลังงานในอุตสาหกรรม". วิศวกรรมสาร, ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒ , เดือนมีนาคม ? เมษายน ๒๕๔๙, หน้า ๕๒-๕๘
Somkiat Tangjitsitcharoen, Sirichan Thongprasert, "Intelligent monitoring and Identification of cutting states to improve the stability of turning process", Proceedings of the Second International Conference on Six Sigma, June ๒๐๐๖, Glasgow, U.K.
ความเชี่ยวชาญ: