ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา :วิศวกรรมการเกษตร
ที่อยู่ :๑๒๘ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
คุณวุฒิ:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๑๘
M.Eng สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๒๐
Dr.Ing., Ecole Nationale Sup?rieur d’Agronomie de Toulouse ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๒๕
ตำแหน่ง:
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๑๘-๒๕๒๑
อาจารย์ คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๒๕-๒๕๒๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๒๖-๒๕๒๙
รองศาสตราจารย์ คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๒๙-๒๕๓๕
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๓๕-๒๕๓๘
คณบดี คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๓๘-๒๕๓๙
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๓๕-๒๕๔๐
รักษาการผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๔๐-๒๕๔๑
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๔๐-ปัจจุบัน
รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๔-๒๕๔๙
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย, ๒๕๓๙
เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๓๙, ๒๕๔๓, ๒๕๔๖
ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๙
สมาชิกก่อตั้งบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๐
รางวัลที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านเครื่องจักรกลเกษตร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดเคลื่อนย้ายได้), ๒๕๔๐
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น, ๒๕๔๓
2003 UNESCO Science Prize, ๒๕๔๖
ผลงานสำคัญ:
สิทธิบัตร ๓ รายการ
บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ ๑๐๙ เรื่อง
ความเชี่ยวชาญ: