ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา :วิศวกรรมและเทคโนโลยีปิโตรเคมี
ที่อยู่ :๕๑/๗๕ โชคชัย ๔ ซอย ๗๖ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๐
ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Insitut du G?nie Chimique, Paul Sabatier ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๑๔
ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Insitut du G?nie Chimique, Paul Sabatier ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๑๖
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมอุตสาหการ
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
เลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์, ๒๕๕๐-๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๓๕
นิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒
นักเรียนเก่าของโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม, ๒๕๔๔
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น ระดับหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ ๔ รางวัลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒, ๒๕๓๔, ๒๕๓๖ และ ๒๕๓๘
ศาสตราภิชาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
ตำรา
สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ. ฟลูอิไดเซชัน. พิมพ์ในโครงการตำรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘, ๒๕๕ หน้า. สิทธิบัตร
Sanha Panichajakul and Somsak Damronglerd ?Immobilized Enzymes with Process for the Production of 6- Aminopenicillanic Acid? UK Patent, GB 2 244 711 B Patent, Patent published 6 April 1994.
สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ ?เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบฟลูอิไดเซชัน? สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประเทศไทย วันขอรับสิทธิ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๐ เลขที่คำขอเลขที่ ๐๓๕๓๔๙ วันที่ออกสิทธิบัตร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ เลขที่สิทธิบัตร ๘๙๕๘
สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ ?เตาเผาขยะแบบฟลูอิไดเซชัน? สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประเทศไทย วันขอรับสิทธิ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๙ เลขที่คำขอเลขที่ ๐๓๕๐๒๙ วันที่ออกสิทธิบัตร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ เลขที่สิทธิบัตร ๘๙๕๘
ความเชี่ยวชาญ:
ฟลูอิไดเซชัน และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม, การถ่ายโอนมวลสารและความร้อน, การบำบัดน้ำเสียและอากาศเสีย ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน และนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่, การออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม, การสังเคราะห์พอลิเมอร์และตัวเร่งปฏิกิริยาระดับขยายส่วน