ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุธรรม อารีกุล (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์

ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

สาขาวิชา :สัตววิทยาและสัตวศาสตร์

ที่อยู่ :๘/๒๗ ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

คุณวุฒิ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๔๙๖

ปริญญาโท สาขากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต สหรัฐอเมริกา, ๒๔๙๙

ปริญญาเอก สาขากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตต สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๒

ตำแหน่ง:

ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑, ๒๕๒๕-๒๕๓๕

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๙-๒๕๓๕

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๒๙-๒๕๓๕

กรรมการ อกม. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙-๒๕๓๕

กรรมการสาขาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๒๙-๒๕๓๕

กรรมการประจำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, ๒๕๒๙-๒๕๓๕

กรรมการอำนวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๒๙-๒๕๓๕

เกียรติคุณ:

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ดร. C.H. Martin แห่งรัฐแอริโซนา ได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของแมลงชนิดหนึ่ง ซึ่งค้นพบใหม่ให้เป็นเกียรติตามชื่อสกุล คือ Ammophihlominma areekuli, ๒๕๑๗

นักวิจัยดีเด่นในเรื่องการวิจัยและการสอนทางกีฏวิทยาจากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๙

ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยในผลงานวิจัยเรื่องการทดลองวิธีเลี้ยงแตนเบียฬไตรโครแกรมมา เพื่อปราบศัตรูพืช จาก สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๑๙

นักวิจัยดีเด่นสาขาพืช ในเรื่องการเจริญเติบโตและผลผลิตไพเรทรัมที่ปลูก ณ ดอยอ่างขางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๒๑

เกียรติบัตรแห่งคำนิยม (Certificate of Appreciation) จากกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา, ในฐานะที่ได้ทำการวิจัย และผลิตผลงานที่สมบูรณ์แบบอันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในผลงานวิจัยเรื่อง ไพเรทรัม, ๒๕๒๕

เกียรติบัตรแห่งคำนิยม (Certificate of Appreciation) จากกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ได้ประสบ ผลสำเร็จในการวิจัยเกี่ยวกับผึ้งโพรงไทย และแมลงผสมเกสรในพื้นที่เกษตรที่สูงของไทย, ๒๕๒๖

นิสิตเก่าดีเด่น Washington State University Alumni Award จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตต สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่มีผลงานดีเด่น ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและการพัฒนาในวงการเกษตร นำชื่อเสียงมาสู่ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน, ๒๕๒๖

ผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในเรื่องการวิจัยเพื่อค้นหาพืชของไทยที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดแมลงวันทอง จากสภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๒๙

ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๙-๒๕๓๕

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทำคุณประโยชน์ในวงวิชาการทางกีฏวิทยา จากสมาคมกีฏวิทยาและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๐ - นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๑

นักกีฏวิทยาดีเด่น จากสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๐

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘

ผลงานสำคัญ:

ความรู้เกษตรศาสตร์จากต่างประเทศกับการพัฒนาการเกษตรไทย ในบทบาทของต่างประเทศในการสร้างองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๘.

อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๐.

Remarks on the future projections of higher education in Thailand. USAID Report of the Conference on Agricultural Higher Education, Washington DC. p. 79-85 : 1988.

The role of university in information dissemination to national and international extension systems. The Tenth Meeting in Commenmoration of the 20th Anniversary of FFTC. Publication no. 569 : 59-78 : 1990.

ตำรา

บทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น

มวนที่สำคัญของประเทศไทย

แมลงศัตรูข้าวโพดของประเทศไทย

สารบท แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย บทความ

?การลดการใช้สารพิษปราบศัตรูพืชเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม.? สารศิริราช ๔๘ (ฉบับผนวก) : ๑๐๕-๑๑๗ : ๒๕๓๙.

?Effects of Thai Plant extracts on the oriental fruit fly. III. Attractancy test.? Kasetsart Jour. 22 (2) : 160-164 : 1988.

ความเชี่ยวชาญ: