รองศาสตราจารย์ สุภาพ ภู่ประเสริฐ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชา :ธรณีวิทยา
ที่อยู่ :๒๕๑/๒๔๐ ซอย ๕๒ หมู่บ้านสัมมากร ถนนสุขาภิบาล ๓ เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
คุณวุฒิ:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๗
ปริญญาโท สาขาวิชาธรณีวิทยา จาก The Agricultural and Mechanical University of Texas สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๔
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาว่าด้วยแผ่นดินไหว จาก The International Institue of Seismology and Earthquake Engineering (IISEE) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, ๒๕๐๗
ประกาศนียบัตร ธรณีวิทยาทางทะเลและธรณีฟิสิกส์ จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย, ๒๕๑๒
ประกาศนียบัตร การสำรวจโดยแม่เหล็กไฟฟ้า จาก Moscow Geological Prospecting Institute ประเทศรัสเซีย, ๒๕๒๒
ตำแหน่ง:
กรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
นักศึกษาดีเด่น Tau Beta Pi Chapter, Texas Delta, Texas A and M., ๒๕๐๔
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาทางทะเลและธรณีฟิสิกส์ในภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (Expert Group on Marine Geology and Geophysics in Western Pacific-W.E.S.P.A.C) ขององค์การสมุทรศาสตร์ระหว่างประเทศ (I.O.C.)
ผู้ทำคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเยาวชนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน เยาวชนแห่งชาติ
บุคคลเข้าสู่หอเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗
รางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี ๒๕๔๙ โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ผลงานสำคัญ:
ตำรา
พี. วาง, เอ็ม. แบรดชอว์, เอส. เอส. แกนซี, เอส. ซูคาวาคิ, เค. บิน ฮาสซาน, ดับเบิลยู. เอส. ฮานโตโร, เอส. ภู่ประเสริฐ, อาร์. เบอร์น, วานฮอง ซาว, เอช. คากามิ. West Pacific Marginal Seas. during Last Glacial Maximun: Amplification of Environmental Signals and Its Impact on Monsoon Climate, Proc. 30th International Geological Congress, Vol. 13, pp. 65-86, 1997.
สุภาพ ภู่ประเสริฐ. “ลักษณะทางธรณีวิทยากับการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย.” หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ๓ รอบ, โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
สุภาพ ภู่ประเสริฐ. “สภาวะน้ำมันปิโตรเลียมของไทย.” หนังสือที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. จัดพิมพ์โดยราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๕.
สุภาพ ภู่ประเสริฐ. “การบรรเทาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๓ เมษายน- มิถุนายน ๒๕๓๙ และพิมพ์ในรายงานประจำปี ๒๕๓๙ ราชบัณฑิตยสถาน.
สุภาพ ภู่ประเสริฐ, ไพฑูรย์ พงศะบุตร, สงกรานต์ อักษร. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๙. พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐.
ความเชี่ยวชาญ: