ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
ที่อยู่ :๑๗๙/๔๙ ซอยขุมทรัพย์ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐
คุณวุฒิ:แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๓-๒๕๑๗
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๘-๒๕๒๑
Cert. In Experimental Hematology มหาวิทยาลัยอุล์ม ประเทศเยอรมนี, ๒๕๒๓-๒๕๒๕
Fred Hutchinson Cancer Research Center มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๘-๒๕๒๙
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาโลหิตวิทยา, ๒๕๒๘ - FRCPA, ๒๕๔๐; FRCPath, ๒๕๔๐; FACP, ๒๕๔๑; FRCP (London), ๒๕๔๒
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ผู้อำนวยการศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกจุฬาภรณ์
เกียรติคุณ:
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาการแพทย์, ๒๕๕๑
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๔๓
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๔๐
ผลงานวิจัยดีเด่นทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๓๕
ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๖
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย (ร่วมรับรางวัล), ๒๕๓๖
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๓๗
ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ร่วมรับรางวัล), ๒๕๓๘
รางวัลนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ๒๕๓๘
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙
รางวัลจาก National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI),National Institute of Health (NIH) สหรัฐอเมริกา ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของ NHLBI, ๒๕๔๑
เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘
หัวหน้ากลุ่มวิจัยโครงการเครือข่ายกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๔๙
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย, ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
ผู้ก่อตั้ง Asia Pacific Bone Marrow Transplantation, ๒๕๓๑
ผู้ก่อตั้ง Asian Hematology Association, ๒๕๔๖ - การค้นคว้าวิจัยเรื่องโรคโลหิตจางอะพลาสติกในประเทศไทย
ผลงานวิจัยเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูกและการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
การศึกษาวิจัยเรื่อง เซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ต้นกำเนิดบำบัด (stem cell and stem cell ther
ความเชี่ยวชาญ: