ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดุลย์ วิริยเวชกุล (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา :แพทยศาสตร์
ที่อยู่ :๓๕/๕๖ ซอยเรวดี ๑๑ ถนนติวานนท์ หมู่ ๑ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๐๓
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๖
หนังสืออนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา (อ.ว. ประสาทวิทยา) แพทยสภา, ๒๕๑๕
หนังสืออนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป (อ.ว. อายุรศาสตร์ทั่วไป) แพทยสภา, ๒๕๑๘
F.R.C.P., Royal College of Physicians of London ประเทศอังกฤษ, ๒๕๒๐
F.R.C.P.R. C.P.S., Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow ประเทศอังกฤษ, ๒๕๒๑
ตำแหน่ง:
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์คลินิก และศาสตราจารย์ ในวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๐๖-๒๕๔๑
กรรมการการอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๓๘-ปัจจุบัน
อนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ (๒๕๒๕-๒๕๔๙) ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑-ปัจจุบัน
ประธานกลุ่มเสวนาด้านการประกันคุณภาพ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๔-ปัจจุบัน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๔๓-๒๕๔๖
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๖-๒๕๕๐
เลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตที่ปรึกษา ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๑-๒๕๔๔
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔?๒๕๔๖
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
รางวัลอาจารย์แพทย์ทางคลินิกดีเด่น จากกองทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย (ร่วมกับ ศ. นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์)
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: