ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :เทคโนโลยี
สาขาวิชา :เทคโนโลยีชีวภาพ
ที่อยู่ :๑๔๑ สุขุมวิท ๔๙ คลองตัน พระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี (แบคทีเรียวิทยา) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ เมืองเดวิส สหรัฐอเมริกา ๒๕๑๓
ปริญญาเอก (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา ๒๕๑๗
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๙
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๔
ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย มหิดล ๒๕๓๒-๒๕๓๔
ศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔-๒๕๓๘
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ๒๕๔๐
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔
นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ๒๕๓๓-๒๕๓๗
ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ๒๕๔๒-๒๕๔๔
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒-๒๕๔๖ และ ๒๕๔๒-๒๕๕๐
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๒๕๔๔
โครงการวิจัยดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๕๓๐
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๓๕
เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๐
Palmes Academiques จากประเทศฝรั่งเศส ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: