ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
ที่อยู่ :๓๒ สุขุมวิท ซอย ๓๑ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
คุณวุฒิ:MBBS จากโรงเรียนแพทย์กายส์ มหาวิทยาลัยลอนดอน, ๒๕๐๒
สถาบันประสาทวิทยา ลอนดอน และมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร, ๒๕๐๖-๒๕๐๘
ตำแหน่ง:
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ๒๕๒๓-๒๕๒๙
นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย, ๒๕๒๘-๒๕๓๐
กรรมการสหพันธ์ประสาทวิทยาโลก, ๒๕๒๘-๒๕๔๐
ประธานกรรมการ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๒๘-๒๕๓๔
อ.ก.ม.วิสามัญพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘-ปัจจุบัน
สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๓ วาระ), ๒๕๒๙-๒๕๓๔
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ๒๕๒๙-๒๕๓๘
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๔-๒๕๓๕
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, ๒๕๓๕-๒๕๓๗
ที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกด้านประสาทวิทยา, ๒๕๓๖-๒๕๔๓
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว.), ๒๕๓๗-๒๕๔๓
กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๘-๒๕๔๓
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘-๒๕๔๒
สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๙-๒๕๔๓
รองประธานสหพันธ์ประสาทวิทยาโลก, ๒๕๔๐-๒๕๔๔
อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐-๒๕๔๔
ประธานกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ๒๕๔๑-๒๕๔๓
ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๔๓-๒๕๔๔
นายกราชบัณฑิตยสถาน (วาระที่ ๑), ๒๕๔๔-๒๕๔๖
นายกราชบัณฑิตยสถาน (วาระที่ ๒), ๒๕๔๖-๒๕๔๘
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เหรียญทององค์การอนามัยโลก, ๒๕๓๙
นักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น ประเภทบริหารอุดมศึกษา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๓๙-๒๕๔๐
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, ๒๕๔๑
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานสำคัญ:
Vejjajiva, A. ?Neurological Sequelae of Anti-Rabic Inoculation.? Proc Aust Assoc Neurol 1968; 5: 367.
Vejjajiva, A., Fazekas JF. ?The Incidence of Cerebral Vascular and Associated Diseases in Bangkok.? Far East Med J 1968; 4: 278.
?ปาร์กินโซนิสม.? แพทยสภาสาร ๒๕๑๗; ๓ : ๖๙๕-๗๐๒.
?ลักษณะของแพทย์ที่สอดคล้องกับสังคมไทยในทศวรรษหน้า.? คลินิก ๒๕๓๒; ๕ : ๖๖๒-๔.
?ทิศทางระบบสารสนเทศเพื่อสุขภาพของไทยในอนาคต.? สารสภาการพยาบาล ๒๕๓๙; ๑๑ : ๒๖-๓๔.
ความเชี่ยวชาญ: