ศาสตราจารย์กิตติคุณอรุณ ชัยเสรี (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา :วิศวกรรมโยธา
ที่อยู่ :๕๕ ซอยเสนานิคม ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๙
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๓
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำและศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย, ๒๔๙๙-๒๕๒๑
ก่อตั้ง บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด, ๒๕๒๒
ประธานกรรมการ บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด, ๒๕๒๒-ปัจจุบัน
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๗-๒๕๓๘ และ ๒๕๓๙-๒๕๔๐
สมาชิกวุฒิสภา, ๒๕๓๙-๒๕๔๓
นายกสภาวิศวกร, ๒๕๔๓-๒๕๔๖
วุฒิอาสา ธนาคารสมอง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ), ๒๕๔๔-๒๕๕๐
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๓๘
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๕๑
รางวัลจาก The American Concrete Institute (ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award, November 1997) ในฐานะผู้แทนแถบอาเซียน ที่ได้ให้การสนับสนุนการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีคอนกรีตในประเทศ โดยผลงานที่ได้รับ การยอมรับและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ การออกแบบอาคารใบหยก ๒ (สูง ๘๙ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น) สนามราชมังคลากีฬาสถาน และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รางวัล Distinguished Honorary Fellow in CAFEO 25 ในการประชุม 25th Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations ที่ประเทศฟิลิปปินส์, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
รางวัล The 2008 Civil and Environmental Engineering Alumni Association’s Distinguished Alumnus Award, University of Illinois at Urbana-Champaign, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, ๒๕๕๒
ผลงานสำคัญ:
บรรยายทางวิชาการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
เขียนเอกสารทางวิชาการ สำหรับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จำนวนหลายเล่ม เช่น มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การวิบัติของอาคาร สาเหตุ และการแก้ไข อันตรายจากการก่อสร้างและวิธีป้องกัน
มีผลงานการออกแบบโครงสร้างและงานระบบของอาคาร งานวิศวกรรมโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง และงานสำรวจ และเสนอแนะวิธีซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเสียหาย มาแล้วมากกว่า ๑,๐๐๐ โครงการ (ก่อนก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน)
เป็นที่ปรึกษา กรรมการ และอนุกรรมการ ให้แก่หน่วยราชการและเอกชนหลายแห่ง อาทิ กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร กรรมการมาตรฐานฯ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (ว.ส.ท.) กรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการฯ กรรมการสภาสหวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ
ความเชี่ยวชาญ: