ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา :เวชกรรม
ที่อยู่ :
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี
ตำแหน่ง:
คณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการแพทย์ สาขาเคมีและเภสัช
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรรมการแพทยสภา
ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
ผู้อำนวยการอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจ) มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม
ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหิดล
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Guest Professor, Institute of Tropical Hygiene, South-Asian Institute, มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก ประเทศเยอรมนี
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: