รองศาสตราจารย์ โอภาส ขอบเขตต์

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชา :สัตววิทยา
ที่อยู่ :
คุณวุฒิ:
วนศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๑๑
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๑๔
ตำแหน่ง:
ช่วยราชการในกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, ๒๕๒๗-๒๕๓๑
ผู้ประสานงานโครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, ๒๕๒๗-๒๕๓๑
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๔๒
บุคคลตัวอย่างดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: