ศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.อานนท์ บุณยะรัตเวช (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา :เทคนิคการแพทย์
ที่อยู่ :๑๖๓/๑๐๐ ซอยเสนานิคม ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๔
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิวิทยาคลีนิก) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๖
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๖
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๙
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๔
ศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ๒๕๔๐
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๐
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
งานวิจัย
โครงการวิจัยพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดอ่อนสุด เพื่อการแพทย์ ทำให้ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นศูนย์กลางของโครงการ ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล และทุนวิจัย ของสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นโครงการต่อเนื่อง ๓ ปี ตำราและบทความ
การตรวจเลือดทางโลหิตวิทยา โดยเครื่องมือกล Hemalog
โลหิตวิทยา เม็ดเลือดแดง
การวิเคราะห์เม็ดเลือด ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ
ความเชี่ยวชาญ: